MAULA YA SALLI WA SALLIM DAIMAN ABADAN NAAT LYRICS

MAULA YA SALLI WA SALLIM DAIMAN ABADAN NAAT LYRICS

 

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
अ़ला ह़बीबिक ख़ैरिल-ख़ल्क़ि कुल्लिहिमि

मुह़म्मदुन सय्यिदुल-कौनैनी वस्सक़लयनि
वल्फरीक़यनि मिन उ़र्बि-व्व-मिन अ़जमी

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
अ़ला ह़बीबिक ख़ैरिल-ख़ल्क़ि कुल्लिहिमि

नबीय्युनल-आमीरु-न्नाही फ़ला अह़दुन
अबर्र फ़ी क़ौलि ला मिन्हु व ला नअ़मि

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
अ़ला ह़बीबिक ख़ैरिल-ख़ल्क़ि कुल्लिहिमि

हुवल-ह़बीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअ़तुहु
लिकुल्लि हौलि-म्मिनल-अहवालि मुक़्तह़िमि

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
अ़ला ह़बीबिक ख़ैरिल-ख़ल्क़ि कुल्लिहिमि

व कुल्लुहुम-म्मिर्रसूलिल्लाही मुल्तमिसुन
गर्फ-म्मिनल-बह़रि अव रश्फ़-म्मिन-द्दियमि

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
अ़ला ह़बीबिक ख़ैरिल-ख़ल्क़ि कुल्लिहिमि

या अक्रमल्-ख़लक़ि माली मन अलूज़ु बिहि
सिवाक इ़न्द ह़ुलूलिल-ह़ादिसिल-अ़ममि

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
अ़ला ह़बीबिक ख़ैरिल-ख़ल्क़ि कुल्लिहिमि

सुम्म-र्रिद़ा अ़न अबी-बक्रि-व्व-अ़न उ़मरिन
व्व अ़न अ़लीयि-व्व-अ़न उ़स्मान ज़िल-करमि

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
अ़ला ह़बीबिक ख़ैरिल-ख़ल्क़ि कुल्लिहिमि

या रब्बि बिल-मुस्त़फ़ा बल्लिग़ मक़ास़िदना
वग़फिर लना मा मद़ा या वासिअ़ल-करमी

मौला या स़ल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
अ़ला ह़बीबिक ख़ैरिल-ख़ल्क़ि कुल्लिहिमि

शायर:
इमाम शरफुद्दीन बुसीरी

Leave a Comment