Last 10 Surah from Quran

Surah Al-Fil

 

 1. Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi ashaabil feel
 2. Alam yaj’al kaidahum fee tadleel
 3. Wa arsala ‘alaihim tairan abaabeel
 4. Tarmeehim bihijaaratim min sijjeel
 5. Faja ‘alahum ka’asfim m’akool

 

Surah Quraish

 

 1. Li-eelaafi quraish
 2. Eelaafihim rihlatash shitaaa’i wassaif
 3. Faly’abudoo rabba haazal-bait
 4. Allazeee at’amahum min joo’inw-wa-aamanahum min khawf

Surah Al-Maun

 

 1. Ara ‘aytal lazee yukazzibu biddeen
 2. Fazaalikal lazee yadu’ul-yateem
 3. Wa la yahuddu ‘alaa ta’aamil miskeen
 4. Fa wailul-lil musalleen
 5. Allazeena hum ‘an salaatihim saahoon
 6. Allazeena hum yuraaa’oon
 7. Wa yamna’oonal maa’oon

 

Surah Al-Kauthar

 

 1. Innaaa a’tainaa kal kauthar
 2. Fasalli li rabbika wanhar
 3. Inna shaani’aka huwal abtar

 

 

Surah Al-Kafirun

 

 1. Qul yaaa-ayyuhal kaafiroon
 2. Laaa a’budu maa t’abudoon
 3. Wa laaa antum ‘aabidoona maaa a’bud
 4. Wa laaa ana ‘abidum maa ‘abattum
 5. Wa laaa antum ‘aabidoona maaa a’bud
 6. Lakum deenukum wa liya deen.

 

Surah An-Nasr

 

 1. Iza jaaa’a nasrul-laahi walfath
 2. Wa ra-aitan naasa yadkhuloona fee deenil laahi afwajaa
 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahoo kaana tawwaaba

 

Surah Al-Masad

 

 1. Tabbat yadaa abee Lahabinw-wa tabb
 2. Maa aghnaa ‘anhu maaluhoo wa ma kasab
 3. Sa-yaslaa naaran zaata lahab
 4. Wamra-atuhoo hammaa latal-hatab
 5. Fee jeedihaa hablum mim-masad

 

 

Surah Al-Ikhlas

 

 1. Qul huwal laahu ahad
 2. Allah hus-samad
 3. Lam yalid wa lam yoolad
 4. Wa lam yakul-lahoo kufuwan ahad

 

Surah Al-Falaq

 1. Qul a’oozu bi rabbil-falaq
 2. Min sharri maa khalaq
 3. Wa min sharri ghaasiqin izaa waqab
 4. Wa min sharrin-naffaa-saati fil ‘uqad
 5. Wa min sharri haasidin izaa hasad

 

Surah An-Nas

 1. Qul a’oozu birabbin naas
 2. Malikin naas
 3. Ilaahin naas
 4. Min sharril waswaasil khannaas
 5. Allazee yuwaswisu fee sudoorin naas
 6. Minal jinnati wannaas (End Juz 30)

 

 

Leave a Comment