Naat Lyrics in Gujarati

Naat Lyrics in Gujarati

DIL KI DUNIYA KO SAJAO AAQA NAAT LYRICS

દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા.

શૌકે દિદાર મેં સોઉ જિસ શબ,
અપના દિદાર કરાઓ આકા.
દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા.

મેરે દિલ કી હૈ તમન્ના હર દમ,
અપના ઘર ઇસકો બનાઓ આકા.
દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા.

ફિક્રે દુનિયા મેં ના આંસુ નિકલે,
અપની ઉલ્ફત મેં રુલાઓ આકા.
દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા.

હુબ્બે દુનિયા સે બચાના મુઝકો,
મુઝકો અપના હી બનાઓ આકા.
દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા.

જિતને મોમિન હૈ પરેશાં દાતા,
સબકી બિગડી કો બનાઓ આકા.
દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા.

આખરી દમ ભી અદા હો સુન્નત,
પીર કે દિન જો કજા હો આકા.
દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા.

દિલ તડપતા હૈ હુજૂરી કો હુજૂર,
સદ્કે મુર્શીદ કે બુલાઓ આકા.
દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા.

મુઝ કો ફિર દુશ્મનો ને ઘેરા હૈ,
અપને દામન મેં છુપાઓ આકા.
દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા.

શાકીરે રાજવી હૈ આશી શાહા,
મુજદા બખશીશ કા સુનાઓ આકા.
દિલ કી દુનિયા કો સજાઓ આકા,
અપની ઉલ્ફત મેં જિલાઓ આકા .

DELHI RAJASTHAN TUMHARA YA KHWAJA NAAT LYRICS

દિલ્હી રાજસ્થાન તુમ્હારા યા ખ્વાજા,
સારા હિન્દુસ્તાન તુમ્હારા યા ખ્વાજા.

હિંદમે નવ્વે લાખ કો કલમા પઢવાયા,
હમ પર હઈ અહસાન તુમ્હારા યા ખ્વાજા.

સારા અનાસાગર કૂઝે મેં ભર આયા,
સુંતે હી ફરમાન તુમ્હારા યા ખ્વાજા.

આપ પે હૈ ફૈજ઼ાન જનાબે ઉસ્માન કા,
હમ પર હૈ ફૈજ઼ાન તુમ્હારા યા ખ્વાજા.

ફૈજ઼ એ મદીના મિલ્તા હૈ અજમેરસે હી,
રોજ઼ા હૈ જીશાન તુમ્હારા યા ખ્વાજા.

રહે સુન્ની દાવતે ઇસ્લામી,
યે તો હૈ ફૈજ઼ાન તુમ્હારા યા ખ્વાજા.

ઇન દોનો પેર ખાસ કરમ તુમ ફરમાના,
શાકીર ઔર રિઝવાન તુમ્હારા યા ખ્વાજા.

સૈયદ કો તાઇબાહ કી ગલિયા દિખલા દો,
હૈ અદના દરબાન તુમ્હારા યા ખ્વાજા.

DARE NABI PAR PARA RAHOON GA NAAT LYRICS

દરે નબી પર પડ઼ા રહૂં ગા, પર્રે હી રહને સે કામ હોગા
કભી તો કિસ્મત ખુલેગી મેરી, કભી તો મેરા સલામ હોગા

ખિલાફે માશૂક કુછ હુઆ હૈ, ના કોઈ આશિક઼ સે કામ હોગા
ખુદા ભી હોગા ઉધર ભી આએ દિલ, જિધર વોહ આલી મકામ હોગા

કિયે હી જાઉં ગા અર્જૂ મતલબ, મિલેગા જબ તક ના દિલ કા મતલબ
ના શામ-એ-મતલબ કી સુબહ હોગી, ના યે ફસાના તમામ હોગા

જો દિલ સે હૈ માએલ-એ-પયામબર, યે ઇસ કી પહચાન હૈ મુકર્રર
કે હર દમ ઇસ બે-નવા કે લબ પર, દુરૂદ હોગા સલામ હોગા

ઇસી તવાક્કો પે જી રહા હૂં, યેહી તમન્ના જિલા રહી હૈ
નિગાહે લુત્ફો કરામ ના હોગી, તો મુઝકો જીના હરામ હોગા

દારે નબી પર પડ઼ા રહૂં ગા, પર્રે હી રહને સે કામ હોગા
કભી તો કિસ્મત ખુલેગી મેરી, કભી તો મેરા સલામ હોગા

DAM BA DAM ALLAH HO ALLAH HO (HAMD) NAAT LYRICS

દમ બા દમ અલ્લાહ હો, અલ્લાહ હો
અલ્લાહ હે અલ્લાહ હે, અલ્લાહ હે અલ્લાહ હે
હર જગહ હર ઘડી, હર જગહ હર ઘડી, હર કદમ અલ્લાહ હો
અલ્લાહ હે અલ્લાહ હે, અલ્લાહ હે અલ્લાહ હે

લમ્હા લમ્હા બસર હો તેરે જ઼િક્ર મેં
જ઼િંદગીનો સફર હો તેરે જ઼િક્ર મેં
બસ જ઼બાન નગમગેર હો તેરે જ઼િક્ર મેં
દિલ મેરા શામ હો શામ-એ-હરમ, અલ્લાહ હો

હર કલી હર સમર, લહલાતે શજર
ચંદની કહકાશન, નૂરી શમ્સ-ઓ-કમર
યે જ઼મીન યે ફલક, બલકે હર ખુશ્ક-ઓ-તર
કર રહે હૈં સના સબ બહમ, અલ્લાહ હો

અજ઼મતોં રિફાતો કે નિશાં તેરે હૈં
એ ખુદા, યે જ઼મીન અસ્માન તેરે હૈં
માલિક-એ-દો જહાન, ઇન્સ-ઓ-જાન તેરે હૈં
તૂ હમારા હૈ અને તેરે હમ, અલ્લાહ હો

ઉસ કી કુદરત કિરણ દર કિરણ દર કિરણ
ઉસ કી નધત ચમન દર ચમન દર ચમન
ઉસ કી મિદહત પવન દર પવન દર પવન
લિખો જા ઘર કલમ બા કલમ, અલ્લાહ હો

ZAMEEN MAILI NAHI HOTI NAAT LYRICS

જમીન મૈલી નહીં હોતી, જ઼માન મૈલા નહીં હોતા
જમીન માલી નહીં હોતી, જ઼માન મૈલા નહીં હોતા
મુહમ્મદ (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) કે ગુલામોં કા કફન મૈલા નહીં હોતા.

મોહબ્બત કમલી વાલે સે, વો જજ઼બા હૈ સુનો લોગો
યે જિસ મન મેં સમા જાએ, વોહ મન મૈલા નહીં હોતા.

મુહમ્મદ (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) કે ગુલામોં કા કફન મૈલા નહીં હોતા.

ગુલોં કો ચૂમ લૈતે, હૈં સેહરનમ શબનમી કતરે
નબી (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) કી નાત સુન લેં તુ, ચમન મૈલા નહીં હોતા.

મુહમ્મદ (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) કે ગુલામોં કા કફન મૈલા નહીં હોતા.
મુહમ્મદ (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) કે ગુલામોં કા કફન મૈલા નહીં હોતા.

જો નામ-એ-મુસ્તફા (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) ચૂમેં, નહીં દુખતી કભી આંખેં
પહેન લે પ્યાર જો ઉંકા, બદન મૈલા નહીં હોતા.

મુહમ્મદ કે ગુલામોં કા કફન મૈલા નહીં હોતા.

નબી (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) કા દામન-એ-રહમત પકર લો એય જહાનવાલો
રહે જબ તક યે હાથોં મેં, ચલન મૈલા નહીં હોતા.

મુહમ્મદ (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) કે ગુલામોં કા કફન મૈલા નહીં હોતા.

મૈં નજાન તૂ નહીં ફનપન મગર નાસિર યેહ દવા હૈ
સના-એ-મુસ્તફા (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) કરને સે ફન મૈલા નહીં હોતા.

મુહમ્મદ (સલલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) કે ગુલામોં કા કફન મૈલા નહીં હોતા.

YA NABI NAZRE KARAM FARMANA AYE HASNAIN KE NANA NAAT LYRICS

યા નબી નજરે કરમ ફર્માના
એ હસ્નેન કે નાના
ઝહરા પાક કે સદકે હમકો
તાઇબામાં બુલાના
એ હસ્નેન કે નાના

આપ કે દર કા મૈં હૂં ભિકારી
આપ હૈ મેરે દાતા
સારે રિશ્તે નાતોસે હૈ
પ્યારા અપ્ના નાતા
આપ તો હૈ આતા હૈ જિંકો
સબ્કી લાજ નિભાના
એ હસ્નેન કે નાના

બે સાયા હૈ લેકિન વોહ
જગ પર હૈ આપકા સાયા
અર્શે મોહલ્લા બના મોહલ્લા
દીદ કો રબ ને બુલાયા
હસ્ર તક નહોગા કિસિકા
એસા આન જાના
એ હસ્નેન કે નાના

સજ્હ ગઈ હૈ મીલાદ કી મહફિલ
ક્યા હૈ ખૂબ નજરા
કૈફો મસ્તી મે ડૂબા હૈ
દેખો આલમ સારા
ઢૂંઢ રહી આપ કી રહમત
બખ્શિશ કા બહાના
એ હસ્નેન કે નાના

નિસ્બત કા ફાઈઝાન હૈ દેખો
ખાદિમે ગઉસ એ જલી હૂં
કર્તા હૈ મુઝ પે નાઝ જમાના
મૈં ઔસાતે એ અલી હૂં
આપ કી આલ કે દર કા સાગ હૂં
ઔર સાહિલ હૂં પુરાના

યા નબી નજરે કરમ ફર્માના
એ હસ્નેન કે નાના

AA DIL MAIN TUJHE RAKH LOUN NAAT LYRICS

આ દિલ મેં તુઝે રખ લૂં નાત લિરિક્સ

બે ખુદ કિએ દેતે હૈં, અંદાજ-એ-હિજાબાના
આ દિલ મેં તુઝે રખ લૂં, ઐ જલવા-એ-જનાના

ક્યોં આંખ મિલાઈ થી, ક્યોં આગ લગાઈ થી
અબ રૂખ કો છૂપા બેઠે, કર કે મુઝે દીવાના

જી ચાહતા હૈ તૌહફે મેં બેહજૂં મેં ઉન્હેં આંખેં
કે દરશન કા તો દરશન હો, નજરના કા નજ્રાના

ક્યોં આંખ મિલાઈ થી, ક્યોં આગ લગાઈ થી
અબ રૂખ કો છૂપા બેઠા કર કે મુઝે દીવાના

પીને કો તો પી લૂંગા, પર અરજ થોડી સી હૈ
કે અજમેર કા સાકી હો, બાગદાદ કા મૈખાના

બેદમ મેરી કિસ્મત મેં સજદે હૈં ઉસી ઘર કે
છોટા હૈ ના છૂટેગા સંગ-એ-દર-એ-જનાના

AA JAYE BULAWA MUJHE AQA TERE DAR SE NAAT LYRICS

આ જાયે બુલાવા મુઝે અકા તેરે દર સે નાત લિરિક્સ

આ જાયે બુલાવા મુઝે અકા તેરે દર સે
જિસ દર કી ગુલામી કો તો જિબ્રીલ ભી તરસે

પૈદલ હી નિકલતે હૈં, મસાફત કા નહીં ખૌફ
થકતે હી નહીં હમ તો મદીને કે સફર સે

સુન્નત પે તેરી ચલને કા આ જાએ કરીના
યે અબ્ર-એ-કરમ કાશ મેરે દશ્ત પે બરસે

જ઼રરહ ભી લગે ગોહર-ઓ-અલ્માસ સે બઢ઼કર
દેખે તો કોઈ ખાક-એ-અરબ મેરી નજર સે

એક મૈં હી નહીં તાલિબ-એ-જલ્વા મેરે અકા!
હર એક મુસલ્માન તેરે દીદ કો તરસે

નામૂસ-એ-મુહમ્મદ કે લિએ જાન ભી દૂં ગા
હો જાઉં ગા વાકિફ મૈં શહાદત કે હુનર સે

દુનિયા કે ફકત ચંદ હી લમ્હાત થે ગુજરે
હો આએ પયામબર મેરે સદીયૌં કે સફર સે

જો શામ-ઓ-સહર સલ્લે આલા કેહતા રહેગા
આએ ગા બુલાવા ઉસાય અકા કે નગર સે

કુછ ખૌફ નહીં મુઝકો કડી ધૂપ કા અમજદ
સાયા મુઝે મિલતા હૈ રિસાલત કે શજર સે

AAKA KO PUKAR BANDE AAKA KO PUKAR NAAT LYRICS

આકા કો પુકાર બંદે, આકા પુકાર

ઇનશાઅલ્લાહ હો જાએગા તેરા બેરા પાર

આકા કો પુકાર બંદે……………….

ઉંકે હાથ મેં કૂલ કુંજી હૈ

રબ ને ઉને મુખ્તાર કીયા

હમ કો ઉંકા મંગતા બનાયા

ઓર ઉને સરકાર કીયા

જો સરકાર કે દર કા ગદા હૈ

વો ખુદ હૈ મુખ્તાર

આકા કો પુકાર બંદે………………..

ક્યા કહેના દરબારે નબી કા

ઉસકી શાન હી આલી હૈ

હર ગિઝ ના મેહરુમ વો લોટા

ઉસ દર કા જો સવાલી હૈ

આઓ ચલે અબ સુવે મદીના

છોડકે સબ દરબાર

આકા કો પુકાર બંદે………………..

આલા હજરત ને યારો યે

સબક હમે સિખલાયા હૈ

જો ગુસ્તખે ખુદા વા નબી હૈ

અપના નહીં વો પરાયા હૈ

હા ઐસે ગુસ્તખો પર

મૌલા કી હૈ ફિતકાર

આકા કો પુકાર બંદે………………..

અપની તો પહેચાન યહી હૈ

અપની તો હૈ શાન યહી

દામન મૈ કુછ ઔર નહીં હૈ

દિલ મૈ હૈ અરમાન યહી

ઇતની પઢૂં મેં ઉંકી નાતે

રાજી હો સરકાર

આકા કો પુકાર બંદે………………..

યાદે નબી મેં તૂ ઐ ‘રઝવી’

ઉનકી મિદાહત કરતા જા

દીવારો કા દિલ ભર આએ

જોમ કે નાતે પઢ઼તા જા

જલદ મદીને જાએગા તૂ

લગતે હૈ અસર

આકા કો પુકાર બંદે………………..

AALAHAZRAT KA DANKA BAJEGA NAAT LYRICS

આલાહાજરત કા તરાના,
જબ સુનાયેગા દીવાના,
સુણ કે સુન્ની મચલતા રહેગા,
આલાહાજરત કા ડંકા બજેગા.

જબ ગુલામ-એ-રજા કી સવારી ચલે,
દેઓબંદી કે સીને પે આરી ચલે,
જબ વો બનકે રજા કી કતારી ચલે,
સાંસ ભી દેઓબંદી કી ભરી ચલે,
આલાહાજરત કા મસ્તાના,
જો રજા કા હૈ દીવાના,
દુશ્મનોં સે વો ડટ કે કહેગા,
આલાહાજરત કા ડંકા બજેગા.

લેકે નામ-એ-રજા મુસ્કુરતે રહો,
આલાહાજરત કા નગ્મા સુનાતે રહો,
ઔર નારા-એ-આલાહાજરત લગાતે રહો,
જલને વાલોને હરદમ જલતે રહો,
સુન્ની ઇસકા ગમ ના કર્ના,
હરદમ આગે બદતે રહેના,
જલને વાલા હમેશા જલેગા,
આલાહાજરત કા ડંકા બજેગા.

ઇલ્મ ઓ હિકમત કા ઉસકો ખજાના મિલા,
જિસકો અહમદ રજા કા જમાના મિલા,
દેખો ઐસા નકી કા ઘરાના મિલા,
ખુલ્દ કા જિસ જગાહ સે ઠીકાના મિલા,
યે જમાને કો સુનાદો,
સારી દુનિયા કો બતાદો,
અબતો રજવી હી સિક્કા ચલેગા,
આલાહાજરત કા ડંકા બજેગા.

AANE WALON YEH TO BATAO NAAT LYRICS

आने वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है
सर उन के कदमों में रखकर झुककर जीना कैसा है

गुंबदे ख़ज़रा के साए में बैठके तुम तो आए हो
उस साए में रब के आगे सजदा करना कैसा है

दिल आँखें और रूह तुम्हारी लगती हैं सहराब मुझे
दर पे उन के बैठके ज़मज़म पीना कैसा है

दीवानों आँखों से तुम्हारीतना पूछ तो लेने दो
वक्त-ए-दुआ रोज़े पे उन के आंसू बहाना कैसा है

वक्त-ए-रुखसत दिल को अपने छोड़ वहाँ तुम आए हो
ये बतलाओ इश्रत उन के दर से बिछड़ना कैसा है

Fatima Teri Chadar Ka Kya Puchna Lyrics In Gujarati

ફાતેમા તેરી ચાદર કા ક્યા પૂછના.
તેરી ચાદર કા અહેસાન ઈસ્લામ પર.

તેરી ચાદર કે ટુકળે બહત્તર હુએ.
ઊન બહત્તર કા અહેસાન ઈસ્લામ પર.

સૈય્યદાં તેરે બાબા હબીબે ખુદા.
તેરે શોહર હૈ મોલા અલી મુર્તઝા

તેરે બચ્ચે શહોદાને કરબો-બલા.
તેરે ઘર ભર કા અહેસાન ઈસ્લામ પર.

વક્ત આયા તો આકા ને સર દે દીયા.
રાહે-હક મેં દિલ ઓર પિસર દે દીયા.

એક જાં હી નહી ઘર કા ઘર દે દીયા.
ઈબ્ને-હૈદર કા અહેસાન ઈસ્લામ પર.

રનમેં ઝૈનબ ને યું હક અદા કર દીયા.
થાની તામીલે હુકમે ખુદા કર દીયા.

અપને બેટો કો દીં પર ફીદા કર દીયા.
એસી માદર કા અહેસાન ઈસ્લામ પર.

ઝીક્રે જાંબાઝ” તાલીબ કરે ક્યા બયાં.
લૂટ ગયે – રન મે જબ સારે વીરો જવાં.

હદ તો યે હૈ કી ઈક તીશ્ન – લબ બેઝુબાં
નન્હે અસગર કા અહેસાન ઈસ્લામ પર.

Khushravi Acchi Lagi Naat Lyrics

ખુશરવી અચ્છી લગી ના સરવરી અચ્છીલગી
હમ ફકીરો કો મદીને કી ગલી અચ્છી લગી

દુર થે તોં ઝીદગી બે રંગ થી બે કેફ થી,
ઉનકે કુચે મે ગએ તો ઝીંદગી અચ્છી લગી

નાઝ કર તુ અય હલીમા સરવરે કોનેન પર,
ગર લગી અચ્છી તો તેરી જોંપળી અચ્છી લગી

મે ન જાઉંગા કહીં ભી દર નબી કા છોળ કર,
મુજકો ફૂએ મુસ્તફા કી ચાકરી અચ્છી લગી

મહેરો – માહકી રોશની માના કે અચ્છી હૈ મગર,
સબ્ઝ ગુમ્બદ કી મુજે તો રોશની અચ્છી લગી

રખ દીયા સરકારકે કદમોં પે સુલતાનો ને સર,
સરવરે કોનો મકા કી સાદગી અચ્છી લગી

આજ મહેફીલ મે “નિયાઝી” નાત જો મૈને પળ્હી,
આશિકાને મુસ્તફા કો વો બળી અચ્છી લગી

Nara E Haidari Ya Ali Ya Ali Lyrics

જીસકે હાથો મેં હૈ ઝુલ્ફકારે નબી
જીસકે પહેલુ મેં હૈ સાહ સવારે નબી

દુપખ્તરે મુસ્તફા જીસકી દુલ્હન બની
જીસકે બેટો સે નસ્લે નબી હે ચલી

હા વોહી હા વોહી વો અલી વો વલી
નારાએ હેદરી યા અલી યા અલી

જીસકે બારે મેં ફરમાએ પ્યારે નબી
જીસકા મોલા હુ મૅ ઉસકે મોલા અલી

જીસકી તલવાર કી જગ મેં સોહરત હુઈ
જીસકે કુબે સે રશ્મે સુઝાઅત ચલી

હા વોહી હા વોહી વો અલી વો વલી
નારાએ હેદરી યા અલી યા અલી

જો નબી કા હુવા વો અલી કા હુવા
જો અલી કા હુવા વો નબીકા હુવા

યા અલી કેહ દીયા સારા ગમ ટલ ગયા
વો હૈ ખેબર સીકન ઔર શેરે ખુદા

નામ સે ઉનકે હર રંજો ઉલફત ટલી
હા વોહી હા વોહી વો અલી વો વલી

નારાએ હેદરી યા અલી યા અલી
જીસકો શાહે વિલાયત કા મુજદા મીલા

જીસકો શાહે વિલાયત કા રૂતબા મીલા
જીતેજી જીસકો જન્નત કા મુજદા મીલા

સૈયદે દો જહાં જીસકો રૂતબા મીલા
સીલ સીલે સારે જીસ પર હુવે મુન્તહી

હા વોહી હા વોહી વો અલી વો વલી
નારાએ હૈદરી યા અલી યા અલી

સૈયદો કે વોહિ જદે આલા ભી હૈ
ઉનકે નાના ભી હૈ ઉનકે દાદા ભી હૈ

મેરે મૌલા ભી હૈ મેરે આકા ભી હે
“નઝમી’ વોહી સફી વો નજી વો રજી

હા વોહી હા વોહી વો અલી વો વલી
નારાએ હેદરી યા અલી યા અલી

HAR WAQT TASAW’WUR MEIN MADINE KI GALI HO NAAT LYRICS

 

હર વક્ત તસવ્વુર મેં મદીને કી ગલી હો
ઔર યાદ મુહમ્મદ કી મેરે દિલ મેં બસી હો

દો સોઝ બિલાલ આકા મિલે દર્દ રજા સા
સરકાર આતા ઇશ્ક ઓવૈસ-એ-કર્ણી હો

ઐ કાશ! મૈ બંજાઉં મદીને કા મુસાફિર
ફિર રોટી હુવી તાઈબાહ કો બારાત ચલી હો

ફિર રહમત-એ-બારી સે ચલું સો-એ-મદીના
ઐ કાશ! મુકદ્દર સે મયસ્સર વો ઘડી હો

જબ આઉં મદીને મેં તો હર ચાક ગિરબાન
આંખોં સે બરસતી હુવી અશ્કોં કી ઝાડી હો

ઐ કાશ! મદીને મેં મુઝે મૌત યૂન આજએ
કદમોં મેં તેરે સર હો મેરી રૂહ ચલી હો

જબ લેકે ચલો ઘરીબાંને જનાજાહ
કુછ ખાક મદીને કી મેરે મુંહ પે સજી હો

જિસ વક્ત નકીરેં મેરી કબર મેં આએં
ઉસ વક્ત મેરે લબ પે સજી નાત-એ-નબી હો

અલ્લાહ! કરમ ઐસા કરે તુઝ પર જહાં મેં
ઐ દવાતે ઇસ્લામી તેરી ધૂમ મચી હો

આકા કા ગદા હું ઐ જહનનમ તુ ભી સુનલે
વો કૈસે જલે જો કે ગુલામ-એ-મદની હો

સદકા મેરે મુર્શિદ કા કરૂં દૂર બલાએં
પૂરા મેરા સરકાર હર અરમાં દિલી હો

અલ્લાહ કી રહમત સે તો જન્નત હી મિલેગી
ઐ કાશ! મહિલ્લે મેં જગાહ ઉનકે મિલી હો

મેહફૂઝ સદા રાખના શાહ બે અદબૌં સે
ઔર મુઝસે ભી સરઝોર કભી બે અદબી હો

અત્તાર હમારા હૈ સરય હશ્ર ઐ કાશ!
દસ્તે શાહા બતાં સે યેહી ચિઠ્ઠી મિલી હો

 

 

 

 

BAKHT-E-KHUFTA NE NAAT LYRICS

બખ્ત-એ-ખુફ્તા ને મુજે રૌજે પે જાનય ન દિયા
ચશ્મ-ઓ-દિલ સીને કલેયજે સે લગનય ન દિયા

આહ! કિસ્મત મુજે દુનિયા કે ગ઼મોં ને રોકા
હાએ! તકદીર કેહ તાઇબા મુજે જાનય ન દિયા

ઇતના કમઝોર કીયા જોઅફ઼ા-એ-કુવા ને મુઝ કો
પાંવ તો પાંવ મુજે સર ભી ઉઠાને ન દિયા

કભી બીમર-એ-મુહબ્બત ભી હુએ હૈ અછે
રોજ અફજૂ(ન) હૈ મર્જ કામ દવા ને ન દિયા

શરબત-એ-દેદાર ને ઔર આગ લગાદેઈ દિલ મેં
તાપિશ-એ-દિલ કો બઢાયા હૈ બુઝાને ન દિયા

અબ કહાન જયેગા નકશ તેરા મેરે દિલ સે
તેહ મેં રાખા હૈ ઇસ્સે દિલ ને ગુમાને ન દિયા

મેરે આમલ કા બદલા તો જહન્નુમ હી થા
મેં તો જાતા મુઝે સરકાર ને જાનય ન દિયા

નફ્સ-એ-બદકાર ને ને દિલ પે યે ક઼િયામત તોરી
અમલ નૈક કીયા ભી તો ચુપાને ન દિયા

ઔર ચમકતી સે ગ઼જ઼લ કોઈ પઢો એય નૂરી
રંગ અપના અભી જમને શો’રા ને ન દિયા

CHAL QALAM AB HAMD E RABB MAQSOOD HAI NAAT LYRICS

ચલ કલમ અબ હમદ એ રબ્બ મકસૂદ હૈ નાત લિરિક્સ

ચલ કલમ અબ હમદ એ રબ્બ મકસૂદ હૈ
તેરા મેરા સબ કા જો માબૂદ હૈ

હૈ વહી શાહિદ વહી મશૂદ હૈ
નૂર ઉસકા હર જગહ મૌજૂદ હૈ

ઉસને હી હમકો બક્શે હય હમકો મુસ્તફા
યે ના હો તો જિંદગી બે સુદ હૈ

યૂ તો હૈ કુરા(ન) હિદાયત કી કિતાબ
પર કિસી કા તાજકિરા મક્સૂદ હૈ

વદ્દુહા વશ્શમ્સ જિસકી શાન હૈ
હાં વહી અહમેદ વહી મેહમૂદ હૈ

ઉન કા ચર્ચા હર જબા(ન) પર હૈ રવા(ન)
ઉંકી ખુશ્બુ હર જગહ મૌજૂદ હૈ

અજમત એ અહમદ મે જિસકો હૈ શુબા
હાં વહી શૈતા(ન) વહી મરદૂદ હૈ

ઔર જો કરતા હૈ ઉન પર જા(ન) ફિદા
વો મુબારક હૈ વહી મસ-ઉદ હૈ

નૂર કી બરસાત હોતી હૈ વહા
જિસ જગહ પર મેહફિલ એ મવલૂદ હૈ

પઢતે રહિએ નાઝમી નાત એ મુસ્તફા
હાં ઇસી મે રૂહ કી બેહબુદ હૈ

CHALO DIYAAR-E-NABI KI JAANIB NAAT LYRICS

ચલો દિયાર-એ-નબી કી જાનિબ દુરૂદ લબ પર સજા સજા કર
બહાર લૂટીં ગે હમ કરમ કી દિલોં કો દામન બના બના કર

ના ઉન કે જેસા સખી હેઇ કોઈ ના ઉન કે જેસા ઘની હેઇ કોઈ
વો બે-નવા-ઓ કા હર જગાહ સે નવાઝ્તે હેઇન બુલા બુલા કર

મેઇં વો નિકમ્મા હું જિસ્કી ઝોલી મેઇં કોઈ હુસ્ન-એ-અમલ નહીં હેઇ
મગર વો ઇહસાન કર રહે હેઇન ખતાએન મેરી છુપા છુપા કર

હેઇ ઉનકી ઉમ્મત સે પ્યાર કિતના કરમ હેઇ રહમત શાર કિતના
હમારે જુર્મોં કો ધો રહે હેઇન વો અપને આંસૂ બહા બહા કર

યાહી અસાસ-એ-અમલ હેઇ મેરી ઇસી સે બિગડી બની હેઇ મેરી
સમેટ્તા હું કરમ ખુદા કા નબી કી નાતેં સુના સુના કર

વો રાહેં અબ તક સજી હુઈ હેઇન દિલોં કા કાબા બની હુઈ હેઇન
જહાં જહાં સે હુજૂર ગુઝરે હેઇન નક્ષ અપના જમા જમા કર

અગર મુકદ્દર ને યાવરી કી અગર મદીને ગયા મેં ખાલિદ
ક઼દમ ક઼દમ ખાક ઉસ ગલી કી મેં ચુમ લું ગા ઉઠા ઉઠા કર

FALAK KE NAAZARO ZAMEEN KI BAHAARO NAAT LYRICS

ફલક કે નજરો, જ઼મીન કી બહારો
સુબ ઈદેં મનાઓ હુજૂર આગએ હૈં

ઉઠો બે સહારો, ચલો ગ઼મ કે મારો
ખબર યે સુનાઓ, હુજૂર આગએ હૈં
હુજૂર આગએ હૈં, હુજૂર આગએ હૈં

અનોખા નિરાલા વો જી શાન આયા
વો સારે રસૂલોં કા સુલતાન આયા
અરે કજ કુલાહો, અરે બાદશાહો
નિગહેં ઝુકાઓ, હુજૂર આગએ હૈં
હુજૂર આગએ હૈં, હુજૂર આગએ હૈં

હૂઆ ચાર સુ રહ્મતોં કા બસેરા
ઉજાલા ઉજાલાં સવેરા, સવેરા
હાલિમા (ર.એ) કો પહોંચી ખબર આમિના (ર.એ) કી
મેરે ઘર મૈં આઓ, હુજૂર આગએ હૈં

હુજૂર આગએ હૈં, હુજૂર આગએ હૈં
હવાઓંમેં જજ઼બાત હૈં મર્હબા કે
ફજ઼ાઓંમેં નગ઼્માત સલ્લેઅલ્લા કે
દરૂદોંકે ગજરે, સલામોંકે તોફે
ગુલામો સજાઓ, હુજૂર આગએ હૈં
હુજૂર આગએ હૈં, હુજૂર આગએ હૈં

સમા હૈ સના એ હબીબે ખુદા કા
યે મીલાદ હૈ સરવરે અંબિયા કા
નબી કે ગદાઓ સબ એક દૂસરે કો
ખબર યે સુનાઓ, હુજૂર આગએ હૈં
હુજૂર આગએ હૈં, હુજૂર આગએ હૈં

કહાં મૈં જ઼ાહૂરી કહાં ઉંકી બાતેં
કરમ હી કરમ હૈ યે દિન ઔર રાતેં
જહાં પર ભી જાઓ દિલાઓ કો જગાઓ
યહી કહતે જાઓ, હુજૂર આગએ હૈં
હુજूર આગએ હૈં, હુજૂર આગએ હૈં

FASLON KO KHUDARA MITA DO NAAT LYRICS

फ़स्लों को ख़ुदा रा मिटा दो
रुख़ से पर्दा अब अपने हटा दो
अपना जलवा इसी में दिखा दो
जालियों पर निगाहें जमी हैं

गौस उल आज़म हो, गौस उल वरा हो
नूर हो, नूर-ए-सल्ले अला हो
क्या बयान आपका मरतबा हो
दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो
आज दीदार अपना करा दो
जालियों पर निगाहें जमी हैं

वज्द में आएगा सारा आलम
जब पुकारेंगे या गौस-ए-अज़म
वो निकल आएंगे जालियों से
और क़दमों में गिर जाएंगे हम
फिर कहेंगे के बिगड़ी बना दो
जालियों पर निगाहें जमी हैं

शिद्दत-ए-ग़म से घबरा गया हूँ
अब तो जीने से तंग आ गया हूँ
हर तरफ़ आपको ढूँढ़ता हूँ
हर एक-एक से ये पूछता हूँ
कोई पैग़ाम हो तो बता दो
जालियों पर निगाहें जमी हैं

एक मुजरिम सियाह कार हूँ मैं
हर ख़ता का सज़ावर हूँ मैं
मेरे चारों तरफ़ है अंधेरा
रौशनी का तलबग़ार हूँ मैं
एक दिया ही समझ के जला दो
जालियों पर निगाहें जमी हैं

सुन रहे हैं वो फ़रियाद मेरी
ख़ाक होगी ना बरबाद मेरी
मैं कहीं भी मरूँ शाह-ए-ज़ीलाँ
रूह पहुँचेगी बग़दाद मेरी
मुझको परवाज़ के पर लगा दो
जालियों पर निगाहें जमी हैं

फ़िक्र देखो ख़यालात देखो
ये अक़ीदत, ये ज़ब्बात देखो
मैं हूँ क्या मेरी औक़ात देखो
सामने कैसी है ज़ात देखो
अपने सर को आदीब अब झुका दो
जालियों पर निगाहें जमी हैं

DAGE FURKATE TAIBA KALABE MUZAMMIL JATA NAAT LYRICS

દાગે ફુરકતે તૈબા કલબે મુજમહીલ જાતા
કાશ ગુમંબદે ખઝરા દેખને કો મીલ જાતા

મેરા દમ નીકલ જાતા ઉન્કે આસતાને પર
ઉન્કે આસતાને કિ ખાક મે મેં મીલ જાતા

મેરે દીલ સે ધુલ જાતા દાગે ફુરકતે તૈબા
તૈબા મે ફના હોકર તૈબા મે હી મીલ જાતા

મૌત લેકે આ જાતી જિન્દગી મદીને મે
મૌત સે ગલે મીલ કર જીન્દગી સે મીલ જાતા

ખુદ ઝારે તૈબા કા ઇસ તરહા સફર હોતા પીછે
પીછે સર આતા આગે આગે દીલ જાતા

દીલ પે જબ કિરન પદતી ઉન્કે શબ્ઝ ગુમ્બદ કિ
ઉન્કી સબ્ઝ રંગત સે બાગ બન કે ખીલ જાતા

ફુરકતે મદીના ને વો દીયે મુઝે સદમે કોહ પર
અગર પદતે કોહ ભી તો હીલ જાતા

દીલ પે જો કદમ રખતે નકસે પાં યે દીલ બનતા
યા તો ખાકે પાં બનકર પાં સે મુત્તસીલ જાતા

ઉન્કે દર પે “અખતર” કિ હસરતેં હુઇ પુરી
સાઇલે દરે અકદસ કૈસે મુનફઇલ જાતા